Algemene Voorwaarden

NIEUWS

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidsspecialiste en een cliënt waarop het schoonheidsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 voorwaarden

2. Bereikbaarheid

U kan me dagelijks bellen op het nummer 0492/319907.  

(uitgezonderd Donderdag, Zon – en feestdagen)


Indien ik niet bereikbaar ben, laat gerust een boodschap na. 

U kan ook een e-mail sturen: info@instituut-sublime.be.


3. Inspanningen schoonheidssalon 

3.1 Het schoonheidsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het schoonheidsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 


3.2 De behandelingen zijn niet erotisch getint. Op dit soort verzoeken telefonisch, per mail of in mijn praktijk, wordt niet ingegaan.

 

4. Annulatie

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidsinstituut melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidsinstituut 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut toekomt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aan komen kan de schoonheidsspecialiste de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.

 

5. Persoonsgegevens en privacy

De eerste keer bij een behandeling vraag ik gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie. Deze gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden.


6. Betaling

Ik vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website van www.instituut-sublime.be en vermeld de standaard prijzen van de producten in het instituut mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop 

van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.  


7.Aansprakelijkheid

Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het instituut.


8. Geheimhouding 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

9. Beschadiging & diefstal 

Het schoonheidsinstituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidsspecialiste meldt diefstal altijd bij de politie.